سادات یکاولنگ

سادات ولایت بامیان

ولایت بامیان و ولسوالي هـاى تابعـه ى آن اکثـرا سـادات موسـوى نـسب، از فرزنـدان »میـر سـید علـى سبزوارى مشهور به میر سیدعلى یخ سـوز« را

منوی مطالب

آخرین مطالب

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید