الحاج سید پادشاه حسینی

انا لله واناالیه راجعون
با تاسف اطلاع یافتم که جناب محترم الحاج سید پادشاه حسینی موسس و رئیس شورای مرکزی صلح سادات برای انسجام وحدت اقوام افغانستان به لقاء الله تعالی پیوست . بدین وسیله مراتب عمیق همدری و تسلیت را به محضر خانواده محترم و شورای رهبری شورای صلح سادات و کافه سادات کرام افغانستان تقدیم و برای مرحوم طلب مغفرت و برای بازماندگان صبر جمیل از بارگاه رب العالمین استدعا دارم . از ایشان در مسیر درج سادات در تذکره هاي الکتریکی خاطرات خوبی به یاد دارم همیشه در صف اول بودند و خواستار اتحاد بود.
شوراي صلح سادات افغانستان براي انسجام وحدت اقوام افغانستان از جمله سازمان هـاي اجتمـاعی می باشد که در وزارت عدلیه جمهوري اسلامی افغانستان راجستر گردیده و رئیس این شـورا بـه نـام سید پادشاه حسینی از سادات محترم کنـر کـه از اهـل سـنت مـی باشـد. ایـن شـورا در زمـان ریاسـت جمهوري استاد برهان الدین ربانی تأسیس گردیده و در این شوراکثرا سادات اهل سـنت در راسـتاي صلح کار نمودند. این شورا در طی جنگ هاي داخلی افغانستان به فکر صلح بـوده و کوشـش نمـوده طرف هاي درگیر جنگ و برادر کشی را به این قانع بـسازد کـه بـرادر کـشی و اختلافـات راه خـوبی نیست بدین لحاظ در طول سالیان بسیار موضوع صلح را پـیش کـشیده و سـادات را بـه بـی طرفـی در جنگ دعوت نموده است؛ در دوره طالبان وقار و سنگینی خود را حفظ نموده و از جایگاه خـوبی بـر خوردار بودند. شوراي سادات با بوجود آمدن صلح و امنیـت و حکومـت حامـد کـرزي علاقمنـد بـه شاخص هاي وحدت ملی و دموکراسی بوده است؛ شوراي سادات افغانستان هر چنـد از لحـاظ مـالی دچار مضیقه بوده است ولی اعتقاد راسخ سادات محترم به خداوند باعث گردیده است تا آنها سـالیان متمادي به کارشان ادامه دهند. شوراي سادات افغانستان نماینده گی هایی در 29 ولایت کشور داشـته و هزاران تن از سادات عضویت این شورا را بدست آورده اند. در این شورا شخـصیت هـاي برجـسته سیاسی، حکومتی، فرهنگـی و علمـی سـادات عـضویت دارنـد کـه بـصورت خـوب و شایـسته اي در جلسات این شورا اشتراك نموده و در رابطه به اوضـاع مهـم کـشور بحـث و تبـادل نظـر مـی نماینـد، شوراي سادات افغانستان به هیچ گروهی سیاسی وابستگی ندارد و همـواره تـلاش نمـوده خـود را بـیطرف نگاه دارد و از دست زدن به اختلافات پرهیز نماید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

منوی مطالب

آخرین مطالب

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید