مفاخر سادات که مصدر خدمات ارزنده شدند

بسم الله الرحمن الرحیم

دره سنگلاخ: آخوند سید میرضا  ( از اولین علمایی که از نجف اشرف که با برپا کردن انقلابی در دره سنگلاخ مردم سنگلاخ را از حالت تقیه و سختی رهایی بخشید) مرحوم حاج محمد علی شاه حسینی, مرحوم شیخ مصباح , عالم و شاعر فرهیخته سید کاظم بلبل , آیت الله سید علی جان علم الهدی(از علمای بزرگ سنگلاخ و افغانستان که بیشتر خدمات ایشان را میتوان در هرات مشاهده کرد و هم اکنون خانه ی ایشان در سنگلاخ موجود میباشد), حجت الاسلام و المسلمین مروج(از علمای دهه 50  تا 58.60شمسی), شاعر و خطیب توانا آیت الله حاج آقای شمشیری, حجت الاسلام مبین(از شخصیت ها و دیپلمات های افغانستان که هم اکنون در هلند زندگی میکنند), حضرت حجت الاسلام و المسلمین عبدالحمید مروج(از علمای بزرگ و امام جمعه اصفهان) مرحوم آیت الله سجادی ( از علمای تحصیل کرده نجف), حجت الاسلام و المسلمین مرحوم سجادی, دکتر میراکبر سجادی طبیب نامدار کشور, جنرال شاه علی رضا خان, شهید قوماندان سید محمد حسن(از مجاهدان در زمان روس که در پل چرخی به شهادت رسیدند),شهید سید نبی سخنور , مرحوم قومندان علوی, عالم فاضل و جلیل القدر مرحوم موحدی,قومندان سید محمد حسن, میر سید احمد شاه ره موسس اولین مکتب خانه در سنگلاخ,سید حسین انوری (فعال نام آشنای سیاست و رئیس حزب حرکت اسلامی, که اصالتا سنگلاخی نبود ولی به واسطه مردم سنگلاخ و حمایت های مردم سنگلاخ مردم ایشان را میشناسند), سید باقر مصباح(نویسنده و فعال نام آشنای سیاسی و صاحب امتیاز سایت پیام آفتاب),سید حسین سنگلاختی(یکی از سیاستمداران که هم اکنون در هلند پناهنده هستند) سید محمد علی قبادی (فعال سیاسی , عضو حزب افغانستان نوین و رئیس سابق شورای مردم سنگلاخ), سید اسماعیل سخنور زاده(فارغ التحصیل پوهنتون کابل و در عرصه ی اجتماعی فعالیت های خوبی را دارا هستند)و اولین داور بین المللی کشتی افغانستان الحاج سید سردار شمشیری(فعال سیاسی,موسس هیئت و مکاتب ،مکتب الحسین(ع) و مدیر ورزشگاه تختی دولت آباد-ایران), سید حسین حیدریان(فارغ التحصیل علوم اجتماعی از پوهنتون کابل و فعال سیاسی),مجاهد بزرگوار آقای واعظی ,اینجینیر سید میر هاشم عمرانی (از شخصیت های دلسوز جامعه سنگلاخ), سید غلام عباس عمرانی (نویسنده و آگاه سیاسی), حجت الاسلام و المسلمین سید محمد حسینی (فعال و کارشناس مسائل سیاسی) داکتر سید ابراهیم کامل(رئیس قوانین صحت عامه ) داکتر سید حسن کامل (رئیس شفاخانه های استقلال و حضرت امام علی (ع ) ، داکتر سید یاسین علوی (رئیس شفاخانه امام علی(ع )،سید حضرت رضوانی (رئیس شورای سادات سنگلاخ) , حاجی سید نورآقا قنبری ,دگروال سید محمد آقا خاکسار (آمر حوزه 3 )، سید حسین حیدریار (عضو مرکزی شورای امینت ) , اینجینیر سید باقر علوی و …

ﻫﺮات : ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ آﻗﺎی ﺑﺼﯿﺮ .

ﻗﻨﺪﻫﺎر : آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺎه (ﺳﯿﺪ ﻣﻈﻔﺮﺷﺎه).

ﮐﺎﺑﻞ : آﯾﺖ اﷲ واﻋﻆ  و آقای حجت و  آﻗﺎی ﻣﺼﺒﺎح و آﻗﺎی ﻋﺎﻟﻢ .

ﻣﺰار ﺷﺮﯾﻒ : آﯾﺖ اﷲ ﺷﻬﯿﺪ ﺳﯿﺪ ﺑﺤﺮ و آﯾﺖ اﷲ ﺳﯿﺪ ﺻﺎدق ﺻﺎدﻗﯽ .

ﺳﺮﭘﻞ ﺟﻮزﺟﺎن: ﺳﯿﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﺷﺎه .

ﺳﺎﻧﭽﺎرك : آﯾﺖ اﷲ آﻗﺎی داﻣﻼی ﺧﺎﺳﺎری .

ﺳﺎﻧﭽﺎرك : ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﻏﻼم ﺣﺴﻦ واﻋﻆ .

ﺑﻠﺨﺎب : آﯾﺖ اﷲ ﺣﺎج ﺳﯿﺪ ﻣﺴﻌﻮد ﻣﻐﺰاری .

ﻗﺮﯾﻪ زوك ﺑﻠﺨﺎب: آﯾﺖ اﷲ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻣﯿﻨﯽ و ﺣﺠﺖ اﻻﺳـﻼم واﻟﻤـﺴﻠﻤﯿﻦ

آﻗﺎی ﺳﯿﺪ اﺻﻐﺮ اﻣﯿﻨﯽ .

در ﻗﺮﯾﻪ ﻣﻐﺰار ﺑﻠﺨﺎب : ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ آﻗﺎی سید ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﻧﺠﻔﯽ

و ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﻣﻮﺳﯽ روﺣﺎﻧﯽ .

دﻫﻨﻪ ﺗﺮﺧﻮج ﺑﻠﺨﺎب : آﯾﺖ اﷲ ﻋﺎﻟﻢ رﺑﺎﻧﯽ آﻗﺎی ﺣﺎج دﻫﻨﻪ و آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﺣﯿﺪر

ﻧﺠﻔﯽ دﻫﻨﻪ .

ﻗﺮﯾﻪ ﭼﺎﯾﻠﻪ ﺗﺮﺧﻮج : آﯾﺖ اﷲ آﻗﺎی ﻋﺎدل و آﻗﺎی ﺣﺎج ﺳﯿﺪ ﮐﺎﻇﻢ ﻋﺎدﻟﯽ.

ﭼﻨﺎرك ﺑﻠﺨﺎب : ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﺣﺴﻦ واﻋﻆ .

ﻗﺮﯾﻪ ﻫﻞ ﺗﺮﮔﮓ ﺑﻠﺨﺎب : ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﺒﺎح اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ .

ﻗﺮﯾﻪ ﻗﻠﻌﻪ ﮔﮓ ﺑﻠﺨﺎب : ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﺳﯿﺪ اﺳﺤﺎق ﻧﺎﻃﻘﯽ .

ﻗﻠﻌﻪ ﮔﮓ : ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﺳﯿﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻋﺎدﻟﯽ .

ﻗﻠﻌﻪ ﮔﮓ : ﻗﺎری ﻗﺮآن ﻣﺮﺣﻮم ﺳﯿﺪ ﻣﻼ ﺗﻘﯽ زوار .

در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﯽ ﺧﻮج ﺑﻠﺨﺎب : آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﻣﻬﺪی ﻫﺎﺷﻤﯽ ﻧﺠﻔﯽ .

در ﻗﺮﯾﻪ ﺳﻠﯿﺞ : آﻗﺎی ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﻮی .

در ﻗﺮﯾﻪ ﺳﭽﮏ ﯾﮑﻪ وﻟﻨﮓ : آﻗﺎی ﺣﺎج ﺳﯿﺪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻧﺠﻔﯽ .

در ﯾﮑﻪ وﻟﻨﮓ : آﯾﺖ اﷲ آﻗﺎی ﻣﻘﺪس .

ﯾﮑﻪ وﻟﻨﮓ : آﯾﺖ اﷲ آﻗﺎی ﺣﺎج ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ رﺋﯿﺴﯽ ﯾﮑﻪ وﻟﻨﮓ .

در ﻣﻨﻄﻘﻪ ورس : آﯾﺖ اﷲ ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﺑﻬﺸﺘﯽ رﺋﯿﺴﯽ ﺷﻮرای اﺗﻔﺎق .

در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﺮﯾﻪ ﻧﻬﺎل ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﺧﺎﻧﻪ: آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﻧﺠﻔﯽ .

در ﺑﻬﺴﻮد : ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﺟﻮاد ﻋﺎرﻓﯽ ﮐﻮه ﺑﯿﺮوﻧﯽ .

در ارزﮔﺎن: آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻈﻔﺮی .

از ﺳﺮﭘﻞ ﺑﻠﺨﺎب : ﺷﻬﯿﺪ ﻋﻼﻣﻪ ﺑﻠﺨﯽ .

از ﺳﺮﭘﻞ ﺑﻠﺨﺎب  :آﯾﺖ اﷲ ﺳﯿﺪ ﺣـﺴﯿﻦ ﻋـﺎﻟﻢ و ﺣﺠـﺖ اﻻﺳـﻼم ﺣـﺎج ﺳـﯿﺪ

ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻋﺎﻟﻢ وﮐﯿﻞ .

در ﺑﻠﺨﺎب : ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﮐﺎﻇﻢ ﻧﺠﻔﯽ .

در ﺑﻠﺨﺎب : ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم آﻗﺎی ﺳﯿﺪﯾﺤﯿﯽ وﮐﯿﻞ و ﺳﯿﺪ ﺑﺎﻗﺮ واﻋﻆ .

از ﻗﺮﯾـﻪ ﺗﻠـﯽ ﻋﺎﺷـﻘﺎن : آﯾـﺖ اﷲ ﺳــﯿﺪ ﺣﯿـﺪر ﺣـﺴﯿﻨﯽ ﻧﺠﻔـﯽ و ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﻋﻠـﯽ ﻧﺠﻔـﯽ و آﻗـﺎی ﺳـﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳـﻢ ﺷﺎﻋﺮ.

دای كندی: حجة الاسلام والمسلمین سید محمد حسن محمدی

  • اﮔﺮ از  ﻫﻤﻪ ﺳﺎدات  دراﯾﻦ ﺟﺰوه ﯾﺎد ﻧﺸﺪه ﺑﻪ آن ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻨﺪه ﺑﻪ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻢ  و از ﻗﺪرت ﺣﻘﯿﺮ ﺧﺎرج ﺑﻮد و امکانات مناسب را هم نداشتم وﻟﺬا از ﺳﺎدات ﻋﻈﺎم تقاضای همگاری و درج نظراتشان و اﻣﯿﺪ ﻋﻔﻮ و ﺑﺨﺸﺶ دارم (( ربنا و اجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امة مسلمة لک و ارنا منا سکنا و تب علینا))
  • از سادات گرانقدر تقاضا مینماییم برای تکمیل شدن این لیست با ما همکاری نموده و اسامی بزرگان و خدمتگزاران به جامعه افغانستان و تشیع را با ما به اشتراک بگذارند
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

منوی مطالب

آخرین مطالب

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید